Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΙΑ


Ὁ πτωχός, ὁ πτωχολέων! Τό κλέος τῶν Νυμφαίων!
Ὁ τῶν πάντων ἐργάτης! T' ὄνομα αὐτοῦ ἐστίν Ἰωάννης!

Τῆς Ῥωμηοσύνης ὁ ἥρως!  Ὁ μονομάχος τοῦ Σωτῆρος!
Τῆς δικαιοσύνης ἡ στάθμη! Ὅραμα, πού ποτέ δέν ἐχάθη!
Τό σκεῦος, τό θεῖον! Τό τῆς χάριτος δοχεῖον!
 Ὁ βασιλεύς, ὁ τρισμάκαρ! Ὁ συντρίψας τήν πλάνην τῆς Ἄγαρ!
Πένης κεκαθαρμένος! Τό βασιλικόν γένος!
Νῦν, ὕμνος καί αἶνος, ἐστίν ὁ Μαρμαρωμένος!

Ὁ σταυρωθεῖς ἐγήγερται, ὁ μεγάλαυχος πέπτωκεν, ὁ καταπεσῶν καί συντριβεῖς ἀνώρθυται!
Φαεινότατος ἀστήρ! Ὁ αὐτοκράτωρ Σωτήρ!
Τῶν κακοδόξων πρηστήρ! Ὁ τῶν Ἑλλήνων Πατήρ!
Ὁ λέων, ὁ ἄλκιμος! Ὁ γνωστός καί...
ὁ ἄγνωστος! Ὁ βασιλεύς, ὁ Ἅγιος! Ὁ Ἑξαδάκτυλος!
Ὁ τό ἦθος ἔχων σεμνόν! Μέγα καύχημα τῶν πιστῶν! Ὁ ἐνάρετος κι ὁ σοφός!
Ὁ νομιζόμενος νεκρός! Ἄγγελος ἐν σχήματι ἀνθρώπου, φανήσεται ἐπί τῆς Ἑπταλόφου!
Ὁ συντηρήσας Νόμους Κυρίου, ἐγερθήσεται ἐξ ὕπνου πολυχρονίου!

Μακάριος ὅς ἄν ἐπιζήσῃ καί ἴδῃ τόν ἀνιστάμενον!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου